WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:16:pm 06/08/08 Đăng ngày “August 6th, 2008”

Tâm thư gởi lãnh đạo Bộ Chính trị Đảng CSVN

Tâm thư gởi lãnh đạo Bộ Chính trị Đảng CSVN

Tiền nhân ta có câu: “dân như nước, quan như thuyền, nếu thuyền thuận dòng nước thì nước sẽ cùng thuyền đi, nếu ngược dòng nước thì nước sẽ cuốn trôi cho thuyền ở lại”.

03:16:pm 06/08/08 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »