WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:03:am 25/08/08 Đăng ngày “August 25th, 2008”

“Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở” có… dân chủ?

“Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở” có… dân chủ?

I. 1.  Dân chủ của xã hội Việt Nam ta phấn đấu phải chăng đã đi những bước lùi! ?. Mùa Thu – tháng Tám 1945 – cả dân tộc Việt Nam nổi dậy giành độc lập tự do cho tổ quốc, quyền dân chủ của nhân dân.  ” Dân chủ” đã thể hiện tên [...]

10:03:am 25/08/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »