Home » 10:03:am 25/08/08 Đăng ngày “August 25th, 2008”

“Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở” có… dân chủ?

“Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở” có… dân chủ?

I. 1.  Dân chủ của xã hội Việt Nam ta phấn đấu phải chăng đã đi những bước lùi! ?. Mùa Thu – tháng Tám 1945 – cả dân tộc Việt Nam nổi dậy giành độc lập tự do cho tổ quốc, quyền dân chủ của nhân dân.  ” Dân chủ” đã thể hiện tên [...]

10:03:am 25/08/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »