WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:41:am 21/08/08 Đăng ngày “August 21st, 2008”

Khi Phụ Nữ Á Đông Lái Xe

Khi Phụ Nữ Á Đông Lái Xe

Nếu phải chọn trong cái “false dilemma” giữa một tay lái xe truck Durango gốc Mễ và một phụ nữ gốc Á lái xe Corolla thì chắc là tôi – và hầu hết chúng ta – đều chọn cô tài xế phụ nữ.

12:41:am 21/08/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »