WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:17:am 19/08/08 Đăng ngày “August 19th, 2008”

Ngôi đền tri thức

Ngôi đền tri thức

Nào cô giáo dùng thức kẻ sắc cạnh đánh học trò chảy máu đầu phải khâu 5 mũi, nào giáo viên chủ nhiệm phạt 47 học sinh trong lớp liếm ghế…

08:17:am 19/08/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »