WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:36:am 05/08/08 Đăng ngày “August 5th, 2008”

Điểm phim: Hiệp sĩ của Bóng Tối

Điểm phim: Hiệp sĩ của Bóng Tối

Batman: The Dark Knight Thời lượng: 152 phút Diễn viên: Christian Bale (Bruce Wayne-Batman), Heath Ledger (the Joker); Aaron Eckhart (Harvey Dent), Michael Caine (người hầu), Maggie Gyllenhaal (Rachel Dawes-người yêu của công tố viên Harvey Dent, tình cũ của Bruce Wayne-Batman) Gary Oldman (Jim Gordon-thiếu úy cảnh sát), Morgan Freeman (doanh gia và bác [...]

12:36:am 05/08/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »