WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:24:am 03/08/08 Đăng ngày “August 3rd, 2008”

Chấn thương giáo dục!

Chấn thương giáo dục!

Quả là chẳng còn gì để nói về nền giáo dục điển hình của nước nhà, một nền giáo dục luôn được suy tôn là bông hoa đẹp của chế độ.

08:24:am 03/08/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngủ say trên trang báo Việt Nam: Từ PMU18 đến Bùi Văn Thanh

Ngủ say trên trang báo Việt Nam: Từ PMU18 đến Bùi Văn Thanh

“Những kẻ đang ngủ say thì mỗi người có một thế giới riêng cho chính mình; chỉ khi nào tỉnh dậy họ mới chia sẻ một thế giới chung.” Có thể câu nói này đáng được áp dụng vào tình trạng báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam hiện nay.

01:05:am 03/08/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bồng Hồng Cài Áo: Paris By Night

Bồng Hồng Cài Áo: Paris By Night

Không hiểu những điều tôi viết dưới đây còn đúng không? Ca sĩ Hà Nội, người đẹp Hà Nội phải chăng là một hiện tượng mới của thế kỷ 21 này? Chẳng thế mà các hoa khôi và diva Việt-nam sau này phần lớn đều xuất xứ từ Hà Nội, không hiểu các cô – [...]

12:40:am 03/08/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »