WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:38:am 28/08/08 Đăng ngày “August 28th, 2008”

Đi giữa Khổ và Đau: Một ý nghĩa về lễ Vu Lan

Đi giữa Khổ và Đau: Một ý nghĩa về lễ Vu Lan

Biên giới giữa đau và khổ vốn khó mà phân định. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai là một yếu tố quyết định cho cơ sự tiến hóa của tâm thức con người.

12:38:am 28/08/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »