Home » 12:38:am 28/08/08 Đăng ngày “August 28th, 2008”

Đi giữa Khổ và Đau: Một ý nghĩa về lễ Vu Lan

Đi giữa Khổ và Đau: Một ý nghĩa về lễ Vu Lan

Biên giới giữa đau và khổ vốn khó mà phân định. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai là một yếu tố quyết định cho cơ sự tiến hóa của tâm thức con người.

12:38:am 28/08/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »