WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:30:am 01/12/09 Đăng ngày “December 1st, 2009”

Quê hương chưa phải chốn bình an

Quê hương chưa phải chốn bình an

Đọc một mạch hết bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Liêm, tôi tắt máy tính rồi thả bộ trong những con phố nhỏ, tĩnh lặng gần nhà. Trời Vac-sa-va đang vào đông, mưa lất phất, lạnh và tối đen. Cái thời tiết mà người Ba Lan thường ví von là “xấu như đêm tháng [...]

05:30:am 01/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »