WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:00:am 11/12/09 Đăng ngày “December 11th, 2009”

Đi đường cỏ bỏ mạng tứ phương

Đi đường cỏ bỏ mạng tứ phương

Vào lúc 16 giờ 30 chiều, ngày 22–11–2009. Chúng tôi có mặt tại rừng Grande Synthe thuộc thị trấn Synthe, khi ấy bầu trời đã ngả qua màu xám, đứng ngoài bìa rừng gió thổi lất phất vạt bào khua động phành phạch, cái lạnh khác thường của gió vàng, nó lùa đến xé da [...]

06:00:am 11/12/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »