WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:48:pm 13/12/09 Đăng ngày “December 13th, 2009”

Chưa có bao giờ đẹp hơn hôm nay

Chưa có bao giờ đẹp hơn hôm nay

Chưa có bao giờ đẹp hơn hôm nay

04:48:pm 13/12/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tính nông nổi của người Việt

Tính nông nổi của người Việt

Chúng ta vì nông nổi, nhẹ dạ không chịu tìm hiểu, thấy một số người sống phóng túng tưởng đó là nếp sống văn minh của người Âu Mỹ và vội vàng bắt chước.

04:25:pm 13/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhận định về đơn ly khai ĐCS của nhà văn Phạm Đình Trọng

Nhận định về đơn ly khai ĐCS của nhà văn Phạm Đình Trọng

Nếu thật sự chỉ muốn bỏ đảng Cộng sản Việt Nam thì Phạm Đình Trọng chỉ cần viết một tờ đơn ngắn gọn trong một trang giấy khổ A4, nêu ra lý do cùng quyết tâm của mình là xong.

10:38:am 13/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đôi điều về một bài viết

Đôi điều về một bài viết

Trong bài viết, Tổng thống Ngô Đình Diệm: Lịch sử sẽ trả lại sự thật, danh dự và công bằng cho ngài. Để tránh sự hiểu lầm của một số dư luận xấu cho rằng, tôi là một đảng viên của Đảng Cần Lao Nhân Vị của Nhà Ngô. Người đã hưởng được nhiều ơn [...]

08:43:am 13/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuối đời và mất hút

Cuối đời và mất hút

Tôi cùng chồng và đứa con trai mười tuổi, trở về thành phố cũ, vào một buổi sáng mùa thu, trong dịp buôn bán, sau bốn năm sang thành phố khác sinh sống, làm ăn. Nơi này, đã từng gợi trong tôi những khủng hoảng tinh thần triền miên, khi chung sống với chồng. Sau [...]

08:35:am 13/12/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »