WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:48:pm 09/12/09 Đăng ngày “December 9th, 2009”

Dư âm của những tiếng vỗ tay

Dư âm của những tiếng vỗ tay

Sau giai đoạn ở hang, loài người ở chòi, ở túp, ở lều… trước khi dọn vô ở nhà. Đây có thể là lựa chọn tối hậu, và tối ưu, của phần lớn nhân loại. Phần còn lại, ở công trường, ở nông trường hay ở trại – trại lính, trại giam, trại tị nạn, [...]

05:48:pm 09/12/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

1989, thế giới và Việt Nam

1989, thế giới và Việt Nam

Người châu Âu và thế giới nói chung có nhiều lý do hơn chúng ta để hân hoan kỷ niệm hai mươi năm ngày 9-11-1989, khi bức tưòng Berlin sụp đổ. Đối với họ biến cố này có một ý nghĩa đặc biệt, nó đánh dấu sự sụp đổ không phải chỉ của một chế [...]

04:56:pm 09/12/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cuộc tranh luận về Soi Điện Vú (Mammography)

Cuộc tranh luận về Soi Điện Vú (Mammography)

Ngày 16/11/2009 Cơ Quan Phòng Ngừa Bệnh của Hoa Kỳ (U. S. Preventive Services Task Force ), một cơ quan thuộc Bộ Y Tế phổ biến một tài liệu trong Annals of Internal Medicine nói rằng lịch trình soi điện vú phụ nữ để kịp thời khám phá ung thư (danh từ y khoa gọi [...]

03:44:pm 09/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »