Home » 05:56:pm 04/12/09 Đăng ngày “December 4th, 2009”

Giáo sư ở Tây và ở Ta

Giáo sư ở Tây và ở Ta

Về hùa hay về nguồn, như đã thưa, đều chỉ là những thái độ sống (thường thấy) ở đời thôi. Giữa nam nhi (chi khí) với nhau, nặng lời làm chi, cho má nó… khi!

05:56:pm 04/12/09 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »