WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:06:am 29/12/09 Đăng ngày “December 29th, 2009”

Vở kịch vụng “thú tội xin khoan hồng” bị lật tẩy

Vở kịch vụng “thú tội xin khoan hồng” bị lật tẩy

Thế là ngâm tôm mãi, chính quyền sắp đưa các nhà dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định ra xét xử. Vì sao họ lần lữa? Vì còn phải ép cung, dọa dẫm, thăm dò thái độ của các bị cáo trước tòa sau khi họ đã [...]

10:06:am 29/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tính tất yếu của dân chủ

Tính tất yếu của dân chủ

Tính tất yếu của dân chủ ở Việt Nam là do tính tất yếu của văn minh đô thị sẽ thay thế văn minh nông nghiệp.

07:40:am 29/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự kiện nổi bật năm 2009

Sự kiện nổi bật năm 2009

Sự kiện nổi bật năm 2009

05:42:am 29/12/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »