WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:56:am 31/12/09 Đăng ngày “December 31st, 2009”

Kinh tế Ba Lan vẫn tăng trưởng

Kinh tế Ba Lan vẫn tăng trưởng

Chỉ còn một vài ngày nữa năm 2009 sẽ kết thúc. Nền kinh tế thế giới nói chung và Liên Minh Châu Âu (EU) nói riêng đã trải qua một năm đầy sóng gió, hậu quả của cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu. Theo công bố mới nhất của cơ quan thống kê Eurostat [...]

11:56:am 31/12/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thế nào là dân chủ

Thế nào là dân chủ

Chỉ những con người đấu tranh liên tục cho chính bản thân mình mới xứng đáng được hưởng Tự do và Cuộc sống

09:09:am 31/12/09 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Dân chủ hóa hay nội chiến, sự thực khả thi hay tiên đoán mơ hồ?

Dân chủ hóa hay nội chiến, sự thực khả thi hay tiên đoán mơ hồ?

Đất nước hiện tại đang trong sự cai trị độc quyền của đảng CS, mặc dù được tiếng là thống nhất, nhưng chỉ phần nào về mặt lãnh thổ địa lý, trong thực tế thì bị nhiều vấn đề chia cách từ tâm thức người dân, cho đến cuộc sống chênh lệch giàu nghèo, an [...]

08:06:am 31/12/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tăng thân Bát Nhã Làng Mai – một phép thử dân chủ!

Tăng thân Bát Nhã Làng Mai – một phép thử dân chủ!

1 “Tính đến hết ngày 29/12, hầu hết tăng sinh Bát Nhã đang nương náu tại chùa Phước Huệ đã lần lượt rời chùa trước thời hạn mà họ phải ra đi. “(1) Tăng thân Bát nhã Làng Mai đã không được Nhà nước Việt Nam cho phép tu trên chính đất nước mình. Trong [...]

06:34:am 31/12/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »