WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 14/04/11 Đăng ngày “April 14th, 2011”

Nhân quyền cho Việt Nam

Nhân quyền cho Việt Nam

04:13:pm 14/04/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu, một phương trình, hai nghiệm số

Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu, một phương trình, hai nghiệm số

Xin hỏi ông Trương Duy Nhất, ông có thể cho biết cụ thể ai, tổ chức nào “khoác danh dân chủ, đòi đấu tranh cho dân chủ” mà có hành động khiếm nhã với giáo sư Châu khiến ông nổi giận được không?

09:11:am 14/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cám ơn con ếch báo mùa xuân

Cám ơn con ếch báo mùa xuân

Tặng Cù Huy Hà Vũ

12:00:am 14/04/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »