WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:13:am 06/04/11 Đăng ngày “April 6th, 2011”

‘Lời qua tiếng lại’ giữa Mỹ và VN sau vụ xử CHHV

‘Lời qua tiếng lại’ giữa Mỹ và VN sau vụ xử CHHV

Bà Nga: “Không có cái gọi là ‘tù nhân lương tâm’ ở Việt Nam.

10:13:am 06/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phan Châu Trinh và cuộc ly khai văn hóa Hán tộc

Phan Châu Trinh và cuộc ly khai văn hóa Hán tộc

Một khái niệm mới được Phan Châu Trinh đưa vào sinh hoạt chính trị Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 là ông đề xướng dân quyền. Theo ông, dân quyền sẽ là đầu tàu thúc đẩy tất cả những cải cách chính trị, kể cả việc đòi hỏi độc lập từ tay người Pháp vì ” dân đã biết có quyền thì việc khác có thể tính lần được.”

01:41:am 06/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Báo chí hôm nay quả là đen đủi

Báo chí hôm nay quả là đen đủi

Nên gọi đây là 1 phiên toà nhạt toẹt, dai ngoách và nói thật, nếu báo chí được quyền tường thuật có lẽ lại là có lợi hơn có hại.

01:36:am 06/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Núi Cao Vực Thẳm và những khoảng trống Việt Nam

Núi Cao Vực Thẳm và những khoảng trống Việt Nam

Hiểu theo cách nào thì sự xuất hiện những tác phẩm như Núi Cao Vực Thẳm của Hồ Trường An luôn cần thiết, nhất là trong thời điểm hiện nay.

12:01:am 06/04/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »