WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:40:pm 11/04/11 Đăng ngày “April 11th, 2011”

Phản ứng dữ dội vuốt mặt không kịp với độ ô nhục của vụ xử án

Phản ứng dữ dội vuốt mặt không kịp với độ ô nhục của vụ xử án

Người yêu nước thương dân, quan tâm bảo vệ môi trường toàn xã hội thì bị tù đày rất nặng, còn bọn tội phạm tàn phá chia chác 5 tỷ đôla trong vụ phá sản đại công ty Vinashin thì thoát tội, vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật!

03:40:pm 11/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Gia Thiều – hồn thơ ấy, chiếc phao trên cạn…

Nguyễn Gia Thiều – hồn thơ ấy, chiếc phao trên cạn…

Thi phẩm này cứ trôi lênh đênh như một cái phao tâm linh cứu nạn trên mặt đất, sẵn sàng cho những chơi vơi níu bám, ít ra là đối với những tâm hồn đã được mỹ cảm thi ca cứu rỗi.

12:01:am 11/04/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ

Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ

Ngày 30 tháng 4 năm 2011 sẽ nổ ra một cuộc cách mạng mang tính lịch sử hay nói đúng hơn là một biến cố chính trị xảy ra trên toàn đất nước. Toàn dân Việt Nam sẽ có cơ hội để thể hiện ý chí không còn muốn tiếp tục sống dưới sự lãnh [...]

12:01:am 11/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi!

Thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi!

Đây là một bài báo của một đồng chí “trung kiên” quyết tâm bảo vệ đảng đến cùng gửi bài viết tay cho một tờ báo nào đó.

12:00:am 11/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »