WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:01:pm 09/05/11 Đăng ngày “May 9th, 2011”

Khai tử Bin Laden

Khai tử Bin Laden

05:01:pm 09/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Cần hợp lực, tránh phân rẽ

Cần hợp lực, tránh phân rẽ

Trước một sự kiện chưa sáng tỏ, chúng ta có quyền nghi ngờ, nhưng chưa nên vội vàng xác quyết.

10:00:am 09/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thăm người Hmong ở Wisconsin

Thăm người Hmong ở Wisconsin

Ngày nay người Hmong ở Mỹ vẫn thường làm kinh tế nông nghiệp.

01:31:am 09/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ít nhất 49 người Hmong thiệt mạng?

Ít nhất 49 người Hmong thiệt mạng?

CPPA – một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, có trụ sở tại Washington, ra thông báo cho biết, có thêm 21 người Hmong bị thiệt mạng, đưa tổng số nạn nhân lên đến 49

01:03:am 09/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Hồ Chí Minh

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Hồ Chí Minh

Nhân dân Trung Quốc và nhân dân trên toàn thế giới hỗ trợ các ông. Càng có nhiều bạn, thì càng tốt hơn cho các ông.

12:44:am 09/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những nhân vật điển hình

Những nhân vật điển hình

Đoản Mắm đi đêm, thì thụp với các bác lãnh đạo hội văn chương nên giựt được mấy cái giải nhì, ba trong nước.

12:00:am 09/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tinh thần dân tộc qua mầu cờ sắc áo

Tinh thần dân tộc qua mầu cờ sắc áo

Tất nhiên yêu cả Đảng tạo ra lá cờ ấy nữa vì nhờ có Đảng mà đất nước mới có lá cờ tổ quốc. Chứ không thì còn khuya tổ quốc mới có lá cờ đẹp như thế.

12:00:am 09/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »