WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:08:pm 14/05/11 Đăng ngày “May 14th, 2011”

Từ Tây Nguyên đến Mường Nhé

Từ Tây Nguyên đến Mường Nhé

03:08:pm 14/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sống chậm thời online

Sống chậm thời online

Ngày nào cũng vậy. Sáng hối hả ra đường chạy trong dòng xe tấp nập. Đèn đỏ ngừng xe nhấp nhổm, đèn vàng bấm còi inh ỏi, đèn xanh vội vã lao lên. Chiều nháo nhác ra khỏi cơ quan, tranh thủ về trước giờ tan tầm dù chỉ vài phút. Ai cũng nghĩ mình [...]

08:07:am 14/05/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lòng trắc ẩn và sự hổ thẹn

Lòng trắc ẩn và sự hổ thẹn

Họ đã chứng tỏ rằng họ không còn lòng tự trọng để là những đại diện và lãnh đạo đất nước Việt Nam mình!

05:10:am 14/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngô Bảo Châu- hơn một nhà toán học tài năng

Ngô Bảo Châu- hơn một nhà toán học tài năng

Ngày nay không nên có những anh hùng cơ bắp, với cái đầu mụ mị bởi những thứ gọi là “chủ nghĩa” là “Đảng” để hết Cải cách Ruộng đất, phá đình chùa, tiêu diệt công thương … lại dương cao khẩu hiệu “còn Đảng còn mình” sẵn sàng dìm đồng bào mình trong “bể máu Thiên An Môn”.

04:52:am 14/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Trần Nghị, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Trần Nghị, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp

Trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, các phe khác nhau, thiếu vắng một kẻ thù chung, một cách tự nhiên trở thành đối kháng.

03:28:am 14/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Công ty quốc doanh Việt Nam trước vành móng ngựa Hoa Kỳ

Công ty quốc doanh Việt Nam trước vành móng ngựa Hoa Kỳ

Bên nguyên là danh sách hơn 55 lao động Việt Nam, bên bị là 2 công ty Hoa Kỳ và 2 công ty quốc doanh Việt Nam đã cùng nhau toa rập để bóc lột công nhân Việt Nam

03:11:am 14/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »