WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:29:am 18/04/13 Đăng ngày “April 18th, 2013”

Giới thiệu Sách Mới: Billy Graham và Tôi

Giới thiệu Sách Mới: Billy Graham và Tôi

Billy Graham được quần chúng mến chuộng và đánh giá cao – những Thăm dò Dư luận của Viện Gallup đã xếp lọai ông liên tục trong 55 lần là “một trong những nhân vật được ái mộ nhất” (most admired men). Tất cả các vị Tổng thống Mỹ từ Truman, Eisenhower, Kennedy cho đến Clinton, G W Bush, Obama đều quý trọng và hay mời ông đến thăm tại Tòa Bạch ốc. Ông lôi cuốn được số đông quần chúng – không phải chỉ do tài năng thuyết giảng, do uy lực gây ra sự hâm mộ (charisma) – mà chủ yếu là do lòng đạo đức thánh thiện suốt trọn đời của ông.

01:29:am 18/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »