WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 26/04/13 Đăng ngày “April 26th, 2013”

Giải phẫu một cuộc chống khủng bố

Giải phẫu một cuộc chống khủng bố

Cuộc chiến tranh khủng bố còn dài, sẽ còn những vụ đánh phá khủng bố tương tự dưới hình thức này hay hình thức khác, bộ máy an ninh của Hoa Kỳ cần đo lường và triển khai phương tiện đánh trả đúng mức để không mệt mỏi trước khi bọn khủng bố quốc tế bỏ cuộc.

12:01:am 26/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Không tả, không hữu, chỉ có gốc”

“Không tả, không hữu, chỉ có gốc”

Trong một thời gian ngắn, ngoài 20 tuổi, thiên tài LĐA đã đi từ Đông sang Tây, từ hiện đại tới cổ sử, tiền sử, nhằm hình thành một pho Sách Ước thích hợp cho tộc Việt. Những dòng tìm hiểu, ứng dụng tư tưởng LĐA trên đây, cốt yếu là lấy đại thể hơn là tiểu tiết, để ứng dụng trong thời đại mới.

12:01:am 26/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »