WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:06:pm 28/04/13 Đăng ngày “April 28th, 2013”

Việt Nam: Ngoại giao cong quẹo

Việt Nam: Ngoại giao cong quẹo

Viên đại sứ của Việt Nam tại Na Uy, Tạ Văn Thông không muốn tác phẩm điêu khắc “Hoa Biển” sẽ được dựng lên tại Bygdøy, nhằm lưu niệm những thuyền nhân Việt Nam và thủy thủ Na Uy đã cứu vớt số đông thuyèn nhân. Ông ta nói điều đó có thể gây ra [...]

04:06:pm 28/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện đi tìm Tự Do

Chuyện đi  tìm Tự Do

Người ta vẫn thường bảo, Tự Do là ánh sáng của cuộc sống. Hơn thế, có thể được đánh giá là hơi thở chân thật của con người. Theo đó, không có một cá nhân nào được sinh ra ở dưới bầu trời này mà lại không muốn có được Tự Do. Tự Do trong [...]

03:57:pm 28/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tinh thần nhà nước pháp quyền

Tinh thần nhà nước pháp quyền

Một đất nước, một thành phố muốn tốt đẹp phải xây dựng thể chế luật pháp minh bạch, công bằng, thực hiện được- và người dân hăng hái tham gia vào việc này-chứ không thể giao phó số phận mình cho ông A hay bà B để rồi khi không có họ thì mọi việc bét nhè. Tôi không bao giờ đánh giá cao quan chức hay người quản lý mà còn mình thì còn tốt, hết mình thì hết tốt.

11:16:am 28/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thực chất cuộc chiến

Thực chất cuộc chiến

07:53:am 28/04/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thông báo về những buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người

Thông báo về những buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người

Quyền Con Người đã được quy định trong Hiến Pháp và đồng thời cũng là những giá trị phổ quát của nhân loại được xác nhận trong hai Công ước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Quyền Con Người mà nhà nước Việt Nam là thành viên ký kết.

12:01:am 28/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »