WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:13:pm 04/12/14 Đăng ngày “December 4th, 2014”

Ba Lan: Người Việt phản pháo vụ ‘thịt chó’

Ba Lan: Người Việt phản pháo vụ ‘thịt chó’

Và hôm 2/12, một bức thư ngỏ được khởi xướng bởi nhóm hoạt động dân chủ đã được gửi tới bộ Nội Vụ Ba Lan

06:13:pm 04/12/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tự do ngôn luận – Giá trị của những lời phát biểu

Tự do ngôn luận – Giá trị của những lời phát biểu

Hoa kỳ là một đất nước dân chủ, tự do nhưng không vì thế mà luật pháp cho phép người này tự do nhục mạ, chửi bới, vu khống, uy hiếp, truy bức…người khác bằng lời nói hay hành động.

03:53:pm 04/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về sự “Hợp nhất” qua hai khái niệm Đoàn kết và Thống nhất

Về sự “Hợp nhất” qua hai khái niệm Đoàn kết và Thống nhất

Có hai từ cùng bao hàm một nghĩa “hợp nhất” đó là “đoàn kết” và “thống nhất”. Trong sách vở dưới chế độ độc tài cộng sản, với nhu cầu kêu gọi sự trung thành của mọi thành phần dân chúng với duy nhất một đảng cộng sản, hai từ này rất được ưa chuộng [...]

03:44:pm 04/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Logo của quyền con người

Logo của quyền con người

03:41:pm 04/12/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »