WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:08:am 07/12/14 Đăng ngày “December 7th, 2014”

Ai vui khi Việt Nam vỡ nợ?

Ai vui khi Việt Nam vỡ nợ?

- Coi thường Mỹ nhưng tại sao lại gửi con sang Mỹ, lén lút chuyển tiền sang Mỹ?

08:08:am 07/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bạn đọc viết: Im lặng hay lên tiếng?

Bạn đọc viết: Im lặng hay lên tiếng?

Cuối tuần, khi xem lại những thông tin về vụ án Hồ Duy Hải, chợt nhớ đến câu nổi tiếng của George Orwell trong tác phẩm 1984: “During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act – Trong thời đại của sự lừa dối phổ biến, nói lên sự thật trở thành một hành động cách [...]

06:37:am 07/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Giữa hai làn nước hay giữa hai hệ ý thức?

Giữa hai làn nước hay giữa hai hệ ý thức?

Phải khẳng định lại, một lần nữa, trong luật Hình sự và luật Tố tụng hình sự, khái niệm”đối tượng” không được quy định khi bắt giữ một ai đó.

06:18:am 07/12/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai trấn áp ai?

Ai trấn áp ai?

Tiếp theo giáo sư Lê Hồng Thọ là đến nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt vì điều 258. Cả hai người đều có điểm tương đồng giống nhau, có địa vị, học thức, tuổi tác và tư cách đạo đức. Cả hai cùng lập blogger và cùng chung một hướng điểm tin. Nếu nói [...]

06:00:am 07/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày Thứ Sáu Đen tới Paris và chiếc Harley Davidson của Giáo hoàng

Ngày Thứ Sáu Đen tới Paris và chiếc Harley Davidson của Giáo hoàng

Ngày Thứ Sáu Đen tới Paris Chiếc Harley Davidson của Giáo hoàng François   Ngày Thứ Sáu Đen hay Black Friday xưa nay là của Mỹ . Nhưng nay đã bắt đầu toàn cầu hóa . Và đang không phải được Tây hóa, mà áp đặt lên xã hội pháp, nhứt là Paris, một cách khá [...]

04:17:am 07/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bọ Lập và điều 258

Bọ Lập và điều 258

04:08:am 07/12/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »