WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bọ Lập và điều 258

Bọ Lập và điều 258

Bọ Lập và điều 258

1 Phản hồi cho “Bọ Lập và điều 258”

 1. TT says:

  Hình biếm họa này cho thấy cái gọi là

  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Đọc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  phải đổi thành:

  Cộng Hòa Xã Hội Cướp Ngày Việt Nam
  Không Độc Lập- Không Tự Do- Không Hạnh Phúc

  Thân chúc ông Bọ Lập khỏe mạnh để đối phó với bọn lưu manh, ác ôn côn đồ.

Phản hồi