WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:56:am 22/05/16 Đăng ngày “May 22nd, 2016”

Bầu cử: một canh bạc bịp quá thô thiển diễn lại

Bầu cử: một canh bạc bịp quá thô thiển diễn lại

Ngày hôm nay, màn diễn “bầu cử” lại rầm rộ triển khai trên khắp cả nước. Đã mấy chục năm nay, cứ dăm năm lại một lần diễn đi rồi diễn lại. Tốn kém đến cả hàng ngàn tỷ đồng tiền dân. Trong khi báo chí cho biết: Hiện đang có những bà cụ gần [...]

02:56:am 22/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đành phải nói ra suy nghĩ thật về bầu cử

Đành phải nói ra suy nghĩ thật về bầu cử

Trong khi ngân sách cạn kiệt, dân túng đói, không lo thực chất cứ bầy trò giả tạo làm gì, vừa lãng phí, vừa phản cảm v,v…

02:39:am 22/05/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »