WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:27:pm 18/05/16 Đăng ngày “May 18th, 2016”

Đảng cá chết Ba Đình

Đảng cá chết Ba Đình

02:27:pm 18/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn An Dân: Cá biển và an ninh quốc gia

Nguyễn An Dân: Cá biển và an ninh quốc gia

Tôi viết bài này như một góc nhìn cá nhân để tổng kết “chuyện cá chết” ở Việt Nam và những hệ lụy kèm theo mà quần chúng đang bàn tán hơn một tháng nay. Cũng biết rằng khoa học cần thời gian và sự chính xác trước khi công bố nguyên nhân cá chết. [...]

12:01:pm 18/05/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Nghĩ gì về Bản Thông báo của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN Phaolo Bùi Văn Đọc?

Nghĩ gì về Bản Thông báo của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN Phaolo Bùi Văn Đọc?

Gần đây, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra Bản Thông báo về thảm họa môi trường. Văn bản này đã và đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng dân chúng, kể cả giáo dân cũng như người ngoài công giáo. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu văn [...]

11:53:am 18/05/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »