WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:35:pm 09/06/16 Đăng ngày “June 9th, 2016”

Đặng Hà: Đảng CDU ở Moritzburg (nước Đức) yêu cầu dẹp bỏ dự án khu tưởng niệm Hồ Chí Minh

Đặng Hà: Đảng CDU ở Moritzburg (nước Đức) yêu cầu dẹp bỏ dự án khu tưởng niệm Hồ Chí Minh

Chúng ta ở Moritzburg không được phép thực hiện tệ sùng bái cá nhân cho một kẻ độc tài cộng sản

04:35:pm 09/06/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

So sánh Bob Kerry và Tôn Nữ Thị Ninh

So sánh Bob Kerry và Tôn Nữ Thị Ninh

Xóa bỏ hận thù nhưng không được quyền xóa bỏ lịch sử. Đúng thế!

04:24:pm 09/06/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »