WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 24/02/17 Đăng ngày “February 24th, 2017”

Sau 68 năm Georges Orwell trở thành thời sự

Sau 68 năm Georges Orwell trở thành thời sự

Ai đã đọc qua «Trại Súc vật » mà chưa đọc «1984» là một thiếu sót đáng tiếc . Giờ đây hãy tìm đọc kẻo phải tiếc hoài

04:28:pm 24/02/17 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Thành phố Vienna ngưng xây tượng đài Hồ Chí Minh

Thành phố Vienna ngưng xây tượng đài Hồ Chí Minh

Theo sự ước đoán, một triệu người đã bị thảm sát dưới thời Hồ Chí Minh. Con số này được nêu trong „ Sách đen của chủ nghĩa cộng sản“ được xuất bản năm 1997

05:52:am 24/02/17 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »