WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Video bài nói chuyện của TT Obama với đại diện các tổ chức dân sự

Những nhân vật hoạt động ‘cộm cán’ nhất đã bị ngăn chặn một cách thô bạo để không thể tới gặp TT Obama. Đó là nhà báo Phạm Đoan Trang, tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Hà Huy Sơn. Những người còn lại ít ‘nhạy cảm’ hơn, nhưng ngay cả cuộc gắp với họ cũng không hề được nền báo chí độ sộ của Việt Nam đề cập tới.

Ảnh từ video

Ảnh từ video

Dười đây là video có phụ đề Việt ngữ nguyên văn phát biểu của TT Obama ở cuộc gặp mặt này.

Người ngồi bên tay trái của TT Obama là ca sĩ Mai Khôi, người đã tự ứng ử trong ký bầu cừ quốc hội vừa qua. Mặc dù với tiêu chí rất ôn hòa và phi chính trị, nhưng cô ca sĩ này cũng đã bị gạt ngay vòng ‘gửi xe’.

Trước khi TT Mỹ tới Việt Nam, ca sĩ Mai Khôi có viết thư gửi TT Obama với mong muốn gặp để nói về chuyện kém minh bạch trong bầu cử.

Phản hồi