1 Phản hồi cho “Đất nước đang bị chặt đầu lột da”

  1. Kiến Hòa says:

    Đây là kết quả mà thằng đại Việt gian Hồ chí minh và bẻ lũ tay sai giặc Chệt như vỏ nguyên giáp phạm văn đồng lê duẩn trường chinh…đã mang dến cho dân Việt.
    Còn bè lũ giặc Hồ dân Việt còn khốn khổ dài dài.

Phản hồi