WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:58:am 13/07/16 Đăng ngày “July 13th, 2016”

Phi luật Tân thắng kiện Trung Cộng tại Tòa Án Quốc Tế

Phi luật Tân thắng  kiện Trung Cộng tại Tòa Án Quốc Tế

Chính phủ Phi Luật Tân còn cho rằng một khi thủy triều xuống sẽ thấy các gò đá mà Trung Cộng cướp được của Phi nằm trong thềm lục địa nước Phi.

04:58:am 13/07/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mùi tử khí

Mùi tử khí

Trong những ngày tới chắc chắn báo chí chính thống sẽ tiếp tục ca ngợi Phán quyết của Tòa Trọng tài cũng như đào bới thêm chuyện Formos

04:36:am 13/07/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phán quyết của Toà Trọng Tài LHQ và thực tế Biển Đông

Phán quyết của Toà Trọng Tài LHQ và thực tế Biển Đông

Các hoạt động xây cất trên Đá Vành Khăn đã gây “thiệt hại không thể cứu vãn được” cho hệ sinh thái của bãi cạn này.

04:21:am 13/07/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyển đổi nghề mại dzô

Chuyển đổi nghề mại dzô

01:14:am 13/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »