WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chế độ cộng sản Việt Nam sẽ còn kéo dài tới bao giờ?

quyền tự do kết hợp là quyền mà mọi tập đoàn toàn trị đều muốn cấm tuyệt đối

 

Không phải chỉ những người đối lập mà ngay các trí thức có danh phận hàng đầu của chế độ họp để góp ý cho đại hội đảng cũng khẳng định từ Đại Hội XI, Đảng và chế độ cộng sản sẽ bắt đầu giai đoạn sụp đổ. Đại Hội XI của Đảng Cộng Sàn Việt Nam vừa qua đã xác nhận điều đó.

Đại Hội XI đã không đạt tới được đồng thuận về một định hướng hay một dự án nào, mà chỉ nhắc lại một cách ngược ngạo là tiếp tục “phát triển Cương lĩnh năm 1991 để làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Ðảng và Nhà nước”. Nhưng cương lĩnh năm 1991 là gì? Đó là quyết định của Đại Hội 7 chặn đứng đà đổi mới chính trị khởi đầu từ Đại Hội 6 cuối năm 1986 để cầu hòa với Trung Quốc và rập khuôn theo Trung Quốc với hy vọng có thể cố thủ và tồn tại. Nhưng làm sao có thể tiếp tục một chính sách đã được quyết định cách đây 20 năm trong một thế giới thay đổi dồn dập hàng ngày? Không một chính đảng nào trên thế giới, dù là đảng cầm quyền hay đảng đối lập, có thể tuyên bố như thế mà không sợ biến thành trò cười, Đảng Cộng Sản Việt Nam đúng là một ngoại lệ. Đồng thuận duy nhất của đại hội, và được nhắc lại trong mọi phát biểu, là phẩm chất cán bộ của đảng đã sa sút nghiêm trọng. Trong một tình trạng như vậy dĩ nhiên vấn đề nhân sự lãnh đạo không thể giải quyết. Việc chỉ định Tổng Bí Thư và Bộ Chính Trị vừa qua không phải là giải đáp mà chỉ chứng tỏ sự thiếu vắng giải đáp, hay tệ hơn nữa một bế tắc không lối thoát. Liên minh Đỗ Mười – Lê Đức Anh, đã bảo đảm sự ổn định chính trị trong đảng trong hai thập niên qua, không còn nữa. Hai ông này đã chia rẽ nhau và đều đã bất lực. Ông Lê Đức Anh không đưa được ông Nguyễn Tấn Dũng vào chức Tổng Bí Thư, cũng như ông Đỗ Mười không áp đặt được ông Trương Tấn Sang, và cả hai ông đều không ngăn cản được ông Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng không phải vì thế mà ông Trọng trở thành người lãnh đạo thực sự của đảng, ông là người có số phiếu thấp trong số những người được bầu vào Bộ Chính Trị và chỉ là một Tổng Bí Thư hình thức bởi vì không ai đủ hậu thuẫn và uy tín để giữ chức vụ này. Thực ra ĐCSVN không có Tổng Bí Thư. Mặc dù nó vẫn tiếp tục đàn áp thô bạo chế độ cộng sản chỉ còn là một hư cấu và sẽ không thể thích nghi với trật tự thế giới hậu khủng hoảng đang hình thành. Nó thiếu cả ý kiến và lẫn lãnh đạo. Nó không có ý kiến vì nó không thể có ý kiến, vì mọi ý kiến đúng đắn đều dẫn tới kết luận hiển nhiên là chế độ này vô lý và phải chấm dứt. Nó không thể có những người lãnh đạo đúng nghĩa vì bộ máy sàng lọc của nó đã loại bỏ hết những con người có trí tuệ và đạo đức.

Tình trạng xuống cấp của ĐCSVN là hậu quả tự nhiên của chính sách mở cửa kinh tế. Một chế độ độc tài mở cửa về kinh tế bắt buộc phải bị đào thải. Đào thải sớm hay muộn và nhường chỗ cho cái gì là một câu hỏi khác nhưng bắt buộc phải bị đào thải. Tại sao? Bởi vì nó áp đặt lên một xã hội ngày càng có sức mạnh và được thông tin đầy đủ những chịu đựng ngày càng không thể chấp nhận. Mất tự do thực ra đồng nghĩa với mất phẩm giá và tư cách con người, đó là những điều mà người ta chỉ có thể quên đi trong một hoàn cảnh thiếu thốn cùng cực. Chế độ độc tài áp đặt sự nhục nhằn đó nhân danh mục tiêu phát triển kinh tế, trong nhiều trường hợp chỉ có nghĩa là ra khỏi tình trạng nghèo khổ mà chính nó là nguyên nhân. Vì thế nó phải bị đào thải dù thành công hay thất bại trong mục tiêu này. Nếu thất bại nó không có lý do gì để tiếp tục tồn tại, nếu thành công nó đã làm xong sứ mệnh và cũng phải chấm dứt vì xã hội đã thay đổi trong quá trình mở cửa. Kinh tế càng tăng trưởng, cuộc sống càng thoải mái hơn thì sự tước đoạt tự do càng khó chấp nhận; những nhu cầu vật chất ngày càng nhường chỗ đứng ưu tiên cho những đòi hỏi tinh thần, con người càng bớt lệ thuộc vào chính quyền và càng có khả năng đòi hỏi hơn. Họ cũng được thông tin đầy đủ hơn để nhận ra sự tầm thường của những người cầm quyền. Người ta cũng ngày càng rời nông thôn về thành thị, mội trường tự nhiên của dân chủ. Chính sách mở của kinh tế đã được thực hiện từ gần ba mươi năm rồi, trong hầu hết mọi quốc gia thời gian đó đủ để chế độ độc tài bị đào thải nhường chỗ cho một chế độ dân chủ. Tuy vậy, theo một nghiên cứu của tổ chức Freedom House, mà chúng ta chỉ có thể đồng ý, Việt Nam đã không hề có tiến bộ nào đáng kể về mặt dân chủ trong hai mươi năm qua. Chúng ta quả là một ngoại lệ, và một ngoại lệ đáng buồn. Tại sao?

Cần gạt ngay một lập luận hoàn toàn sai theo đó Việt Nam chưa có dân chủ vì dân trí Việt Nam kém. Tất cả các nước dân chủ đều đã có dân chủ vào lúc dân trí của họ còn rất thấp so với Việt Nam hiện nay. Mỹ và các nước Châu Âu đã thiết lập chế độ dân chủ vào lúc mà đa số dân chúng là những nông dân không biết đọc biết viết, chưa có radio, tivi, điện thoại di động, internet, cũng chưa có ngay cả xe đạp, xe máy. Dân chủ là một bước tiến trí tuệ do các trí thức đề xướng và thiết lập. Các nước dân chủ đã có dân chủ nhờ có được một đội ngũ trí thức xứng đáng. Thay vì biện luận một cách xúc phạm là dân trí Việt Nam thấp, trí thức Việt Nam nên lương thiện nhìn nhận là chính mình kém. Trí thức Việt Nam quả là một ngoại lệ. Và một ngoại lệ lớn đến nỗi cần phải đặt lại câu hỏi chúng ta có những trí thức đúng nghĩa hay không.

Người trí thức dĩ nhiên cần có một vốn liếng hiểu biết nào đó, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn nhiều là người trí thức phải biết tự đặt cho mình những vấn đề và tự tìm giải đáp của mình cho những vấn đề đó. Bộ nhớ của một máy vi tính có thể chứa đựng rất nhiều kiến thức và lý luận cao siêu nhưng không phải vì thế mà chiếc máy vi tính là một trí thức. Cái không bình thường của đa số trí thức Việt Nam là chỉ học để có kiến thức, trong nhiều trường hợp chỉ là để được coi là có kiến thức qua bằng cấp, và để lặp lại những lý luận có sẵn, với mục đích là để có được một địa vị trong xã hội. Suy nghĩ độc lập, bằng cái đầu của chính mình, không phải là sở trường của trí thức Việt Nam. Nhưng nói rằng trí thức Việt Nam chỉ có kiến thức chứ không biết suy nghĩ cũng không đúng hẳn. Có ít nhất một lãnh vực mà trí thức Việt Nam hầu như không biết gì mà còn có những thành kiến rất sai, đó là chính trị, tư tưởng chính trị cũng như đấu tranh chính trị. Không phải là vì chính trị khó mà là vì trí thức Việt Nam không chịu học hỏi. Sự từ chối học hỏi này có nguyên nhân từ di sản văn hóa và lịch sử. Trong suốt dòng lịch sử kẻ sĩ, rồi trí thức, coi học là cốt để làm quan hay để có được một địa vị trong xã hội, nói cách khác để làm dụng cụ cho một quyền lực sẵn có chứ không phải để thay đổi xã hội. Trong cách học này không có chỗ cho chính trị, bộ môn có mục đích phê phán và thay đổi chính quyền. Trong cách học này người ta chỉ cần nhắc lại một cách thật đúng những gì được coi là chính thống. Thêm vào đó trí thức Việt Nam lại còn là sản phẩm của một hệ thống giáo dục và đào tạo trong đó nhưng người thi đậu những khóa thi thơ phú được bổ nhiệm làm quan cai trị dù tuyệt đối không biết gì về chính trị. Hệ thống này để lại một di sản mà có lẽ chỉ có trí thức Việt Nam và Trung Quốc không thấy là kỳ cục, đó là tưởng rằng có thể làm chính trị mà không cần học học chính trị. Sự kiện ngày nay nhiều người có bằng thạc sĩ kinh doanh – hay nha sĩ hay cử nhân hóa học – tự cho là có thẩm quyền để nói về chính trị, thậm chí có thể làm bộ trưởng, là một tiếp nối tự nhiên của truyền thống bổ nhiệm những cử nhân, tiến sĩ ngày xưa làm quan chức. Do trực tiếp chịu đựng hậu quả của những “chính trị gia” như thế quần chúng Việt Nam phần nào cũng bị nhiễm độc. Trong một thời gian, đặc biệt là tại hải ngoải, không thiếu gì những người không có bất cứ một sự hiểu biết nào hay một kinh nghiệm nào về chính trị thình lình hứng chí nhảy ra thành lập tổ chức đấu tranh. Nếu có một điều cần được nghĩ lại thì đó là chính trị đòi hỏi một cố gắng học hỏi rất quan trọng. Không học thì không biết là điều đúng cho mọi trường hợp nhưng càng đúng cho chính trị.

Pages: 1 2

26 Phản hồi cho “Chế độ cộng sản Việt Nam sẽ còn kéo dài tới bao giờ?”

 1. Nguyen quoc viet says:

  Hành động cố tình , liên tục gây hấn , xâm phạm thô bạo lãnh thổ , chủ quyền trên đất liền , cũng như chung quanh những hòn đảo ngòai khơi của Đất nước láng giềng nhỏ bé , lạc hậu Việt nam đã cho mọi người thấy rõ dã tâm xâm lược , ý đồ muốn dùng bạo lực Quân sự , lấy thịt đè người của bọn Tàu cộng để Đồng hóa Dân tộc Việt nam một lần nữa . Bên cạnh thái độ dửng dưng , không can thiệp , dính líu của thế giới Tây phương trong cuộc tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa các Quốc gia Á châu , là sự im lặng một cách hèn hạ , nhục nhã , phản đối lấy lệ cho phù hợp tinh thần Quốc tế của bè lũ cầm quyền bán nước Hà nội . Tất nhiên những cuộc xuống đường , Biểu tình phản đối hành động cố tình gây hấn , xâm phạm chủ quyền Lãnh thổ của Việt nam , giết hại , bắt cóc ngư dân không một tất sắt trong tay của bọn Hải quân Trung cộng là một việc rất đáng khích lệ , mặc dù ( theo thiển kiến cá nhân ) chúng ta cũng phải ngầm hiểu rằng với sự dung túng , cho phép trong im lặng của bộ máy Công an của Đảng vì cả hai bên cùng có lợi . Những lá cờ đỏ , sao vàng , những lời ca ngợi Bác Hồ cũng đã đại diện , thay mặt cho Đảng ta trong tất cả mọi cuộc biểu tình để phản đối việc làm ngang ngựơc của Bắc kinh . Những người trẻ tham dự cuộc biểu tình với tấm lòng yêu nước , đã gián tiếp nối giáo cho giặc , tiếp tục trung thành đứng dưới lá cờ đỏ của Đảng bán nước . Một việc làm đầy mâu thuẫn vì thiếu hiểu biết về Sự thật , không có kiến thức thực sự , đứng đắn về nền văn hóa , lịch sử của chính Dân tộc mình ….. Thật chán , tuyệt vọng . Nguyễn quốc việt . ( Sauerland ) . Cộng hòa liên bang Đức .

 2. Phạm văn Dũng says:

  Những người trí thức và yêu nước thật sự hảy ngồi lại với nhau thật gần hơn nữa để tìm ‘Lối thoát” cho dân tộc,cho đồng bào đang ngày đêm đau khổ lẩm than..xin đừng quá đà trong lí lẽ ,lí sự,trong văn chương rỗng tuyếch ,trong hơn thua của cái gọi là trí thức này trí thức nọ..Hảy nhìn vào thực tế đắng cay của hơn 30 năm..Dân sống trong lao tù,trong tủi nhục,trong bất công,trong bạo tàn,trong thèm khát tự do và nhân quyền ..xin hảy “trí thức” cụ thể hơn và thực tế hơn càng sớm càng tốt cho đồng bào,cho quê hương !

 3. Đặng Lệ Chi says:

  Chế độ CSVN sẽ kết thúc khi mỗi người VN mở não (nói xin lỗi) vì đủ ăn đủ mặc đủ ở.
  Đau đớn thay, bọn CS đã nhồi sọ, đầu độc được tuổi trẻ VN cạn nghĩ nhuốm chàm.
  Thê thảm thay, lũ khốn nạn đã ngu dân hóa được dân tộc VN ta, bọn thanh niên khốn khổ khốn nạn.
  Tự do. Dân chủ. Văn minh.
  Xa lạ lắm cho bầy súc vật quen sống với việc sủa theo ý chủ đảng !
  Xuân Tân Mão, còn đó nỗĩ buồn xót xa…

 4. lotxac says:

  Bài viết ” CHẾ ĐỘ CSVN sẽ còn kéo dài đến bao giờ ” ? của HỌC-GIÀ hay HỌC GIẢ NGK đã quá lỗi thời đối với thời đại bây giờ. Hơn nữa; cái LÔÍ CAI TRỊ của PHÁP đã bị THẤT BẠI THÊ THẢM để TÂY trở thành TÂY BA LÔ khắp chốn trần gian. thuộc địa nào bị Tây CAI TRỊ thì bây giờ nát tan như GIẺ RÁCH của tên NGHIỆN-PHIỆN.
  chiết TỰ bằng chữ HÁN thì PHÁP một bên bộ THỦY là nước; bên bộ KHỨ là ĐI nghĩa là thằng TÂY đi đến đâu thì gây ướt ác đến đó. Tây nó không chừa một PHỤ NỮ; MỘ ĐÀN ÔNG nào nó không CHƠI; chơi TRẺ KHÔNG THA; GIÀ KHÔNG CHỪA; nên câu tục ngữ TÂY nó hay ví : L’amour est sans frontiers; sans ‘âge; sans foule…
  Ông đã học ở Tây; sống ở Tây,và phải từ bỏ Tây để qua Mỹ học lại và sinh sống ở Mỹ vì nó là nước HIỆP CHỦNG QUỐC ( U.S is a Nation of Nations). NGK chẳng qua là kẻ không có việc làm thì ngồi viết trong óc viết ra; nó không đi theo thực tế thì có gì đáng cho chúng ta đọc và bàn.
  Theo ông; thì CS VN nếu nó không nhờ người TỊ NAN và CÁC NƯỚC TƯ BẢN đem tiền về nuôi nó; thì nó đã chết từ ba đời ( Chúng tôi đã theo đuôi với International Medicine ) đến VIETNAM trước một năm; khi Mỹ mở CẤM VẬN,và đã chứng kiến VIETNAM lúc đó dù có thằng TÂY đã có mặt; nhưng VN nó như một miếng giẻ rách của một tên bệnh CÙI dính đầy mủ;ghẻ…
  Vậy; câu hỏi của NGK không tìm ra câu trả lời. Nhưng với tôi; thì CSVN đã ĂN-NĂN về HÀNH ĐỘNG chúng đã lỡ làm trước đây với NHÂN DÂN MIỀN NAM; mà ngậm bù hòn không dám XIN LỖI. Tuy nhiên; Nó chịu HY-SINH ĐỜI BỐ để CỦNG CỐ ĐỜI CON. chúng đã DEAL với MỸ; ANH đưa con của họ qua học… để về THAY THẾ cho chúng.
  Chúng đã thay đổi : Vì trước đây; chúng nói CBCS là VÔ-SẢN CHUYÊN CHÍNH; nhưng bây giờ chúng là ĐẠI TƯ BẢN. Trước đây; người miền nam HỐI LỘ chúng không lấy; mà chúng TỊCH THU TẤT CẢ.
  Năm chúng tôi theo phái đoàn Hồng Thập Tự Quốc Tế về VN đầu tiên; thì DÂN họ chỉ cần bao thuốc lá để làm quà cho CÁN BỘ CỘNG SẢN nhừ ký giấy tờ; họ phải nằm lòng câu:
  HOA-MAI nói hoài không hiểu.
  SUMIT nói ít hiểu nhiều.
  ba số 5 (555) vừa nằm; vừa ký.
  Lúc đó; tiền dollars rất cao để xài trong VNCS; chỉ có quà là thuốc lá; mà thuốc lá SẢN XUẤT nội địa nổi tiếng của CSVN là thuốc lá mang nhãn hiệu HOA MAI; đem quà cáp cho CB thì nó phấk tỉnh ĂN-LÊ. Thuốc SUMIT của Thái-Lan thì nói ít nó hiểu nhiều; thì nó nhận ký. Còn đem bao thuốc 555 của Anh thì nó năm̀ trong giường nó cũng ký.
  Bây giờ; CSVN nó nhờ không có cái TỔ CHỨC của người VIET; người VIET xé lẻ về VN nó dùng SẮC GÁI để dụ; nên CSVN nó lấy TIỀN CỦA TA mà nó TỒN TẠI.
  Nếu tất cả những người VN ý thức như GIA ĐÌNH của LÃO đây.. thì CSVN chỉ có ăn… mà chết.
  Kết luận; Bài viết của TÁC GIÀ NUA Nguyễn gia Kiểm đã quá lỗi thời; thì nên trả nó về quá khứ để cho CON CHÁU CHÚNG TA SỐNG.

 5. Ngọc Công-Đà nẵng. says:

  Qúa hay. Bộ máy này đàng lọc và loại bỏ hết những con người trí tuệ và đạo đức.
  Chỉ còn những tay đại bịp bợm.

 6. nvtncs says:

  Sau đây là một phần khá daì và đầy đủ của một bài NGK viết về cờ vàng.
  Trong đó, có là những lý do tuyệt đối của NGK.

  Theo tôi, cờ vàng là biểu tượng sự đi tìm tự do, dân chủ của người miền Nam; cái tư do, dân chủ ở miền Nam, tuy bạc nhược, tuy tham nhũng, tuy bất tài, tuy xa cách hoàn hảo đến chừng nào đi nữa, nhưng nó vẫn là một sự cố gắng, trong lúc ban đầu của sự xây đắp tự do.

  Và dù nó tồi bại đến ̣đâu chăng nữa, cái cờ vàng, cái chính phủ VNCH nó còn tương đối không lưu manh, không độc tài bằng, không gian trá, không khó thở bằng cái XHCN của miền Bắc.

  Cờ vàng cũng là biểu tượng của một triệu người sống chết, lênh đênh trên biển, tiếp tục đi tìm tự do, làm lại một cuộc đời trong thế giới tự do.

  Cờ vàng cũng biểu tượng cho ít nhất 300,000 liệt sĩ miền Nam chết ở chiến trường để cung cấp cho NGK hộ chiếu VNCH, để NGK được yên ổn sang Phap Quốc học hành và tốt nghiệp, rồi chính NGK về tham gia trong cái chính phủ mà NGK chê là tồi bại và bạc nhược ( điều này tôi đồng ý ).
  Vì vậy, theo thiển ý tôi, NGK là kẻ ăn cháo đái bát, chứ không phải là NGƯỜI như ông Cường viết.

  ———————————————————————
  “Về câu hỏi thứ nhất – có nên lấy cờ vàng làm biểu tượng cho cuộc vận động dân chủ hay không? – câu trả lời thân thiện nhưng dứt khoát là không. Lá cờ biểu tượng phải tượng trưng cho một di sản đáng tự hào, phải nói lên một mục tiêu chung cao đẹp, một ý chí, một hy vọng, và nhất là phải có khả năng đoàn kết và động viên thật nhiều người. Cờ vàng không đáp ứng một tiêu chuẩn nào trong những tiêu chuẩn này.

  Cờ vàng, cũng như cờ đỏ sao vàng, không phải là cờ truyền thống của dân tộc. Trước năm 1945, chúng ta không có quốc kỳ. Vua Thành Thái có lúc đã dùng một lá cờ nền vàng có ba sọc đỏ làm kỳ hiệu của mình, nhưng đó không phải là quốc kỳ mà chỉ là một kỳ hiệu của nhà vua; các vua chúa chọn lựa và thay đổi kỳ hiệu của họ một cách tùy hứng. Cờ vàng như một quốc kỳ đã chỉ được chọn vào năm 1948 bởi một số tay chân cũ của người Pháp hoàn toàn không có một sự chính đáng nào để thay mặt nhân dân Việt Nam quyết định quốc kỳ, với sự chứng kiến của Bảo Đại, ông vua bê bối, bất xứng và vô tích sự đã đầu hàng cộng sản và nhìn nhận cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ năm 1945. Vả lại, trên thực tế, cờ vàng cũng chưa bao giờ là một quốc kỳ Việt Nam mà chỉ là cờ của một trong hai phe trong một cuộc nội chiến, cũng tương tự như cờ đỏ sao vàng trước năm 1975, nhưng với một sự chính đáng kém hẳn (cờ đỏ sao vàng vào lúc ra đời đã được hầu hết mọi thành phần dân tộc nhìn nhận).

  Các chính quyền lấy cờ vàng làm biểu tượng cũng không phải là những chính quyền dân chủ. Trái lại những người kế tiếp nhau cầm quyền, từ 1948 đến 1975, từ Nguyễn Văn Xuân đến Nguyễn Văn Thiệu, đều chống dân chủ. Do áp lực của Hoa Kỳ, từ 1954 về sau họ bị bắt buộc phải chấp nhận một hình thức dân chủ bề ngoài nhưng họ dùng đủ trò gian trá để biến dân chủ thành một trò hề. Các chính quyền quốc gia đều hoặc tham nhũng hoặc quan liêu, đa số vừa tham nhũng vừa quan liêu. Cũng không có chính quyền nào lấy xây dựng dân chủ làm mục tiêu cả, chỉ có những người chấp nhận chế độ Việt Nam Cộng Hòa với hy vọng thay đổi được nó để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ nhưng họ chưa bao giờ nắm được vai trò chủ động. Như vậy cờ vàng từ lúc được kéo lên năm 1948 đến lúc bị hạ xuống năm 1975 chưa bao giờ là biểu tượng của dân chủ cả. Đây chỉ là một ý nghĩa mà một số người gán ghép cho nó từ sau 1975. Chúng ta có thể, và phải, tôn trọng cờ vàng vì những người đã hy sinh dưới lá cờ này, nhưng không phải vì thế mà gán cho nó một ý nghĩa mà trong suốt thời gian tồn tại nó chưa bao giờ có, nghĩa là dùng nó làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì dân chủ. Nếu coi cờ vàng là tiêu biểu cho dân chủ thì phải hài lòng với một thứ dân chủ giả dối và bệnh hoạn. Cờ vàng càng không thể dùng làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho dân chủ vì một lý do khác: cuộc đấu tranh nào cũng đòi hỏi ý chí, quyết tâm, lòng tự hào và lòng tin vào thắng lợi, do đó không thể lấy lại lá cờ của một chế độ bạc nhược đã thất bại và đầu hàng.

  Việc một số người nằng nặc đòi áp đặt cờ vàng có tác dụng tai hại làm yếu đi phong trào dân chủ tại hải ngoại. Nó là một đòi hỏi quá nghịch lý để có thể chấp nhận được nhưng sự hung hăng của phe cờ vàng – và thái độ sẵn sàng phá đám của một số người trong họ – khiến nhiều người không dám nói ra lập trường của mình. Kết quả là bế tắc và bất lực.”
  ———————————-
  Hết trích.

Phản hồi