WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Kèn thúc quân của Vịnh trên biển Đông”

  1. dân đen says:

    Cái mặt mo thằng Vịnh đã gửi bên tàu làm vật bảo chứng rồi
    nên bây giờ nó phải ” ra sức ” phọt bằng mông thôi.
    Thối quá, ai nghe ?

Phản hồi