WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

13 Phản hồi cho “Ai thắng ai?”

  1. dân đen says:

    du đãng côn đồ ưu việt của bác đãng
    thắng dân lành
    ngày phán xét sau cùng thắng bạo quyền đãng cướp trị

Leave a Reply to dân đen