1 Phản hồi cho “Chúng ta hết biết”

  1. Choi Song Djong says:

    Khi gã ĐM theo chân Boác xuống tầng thứ 18 địa ngục,em đặt cọc bác 3 Bui vẽ cho em tấm họa đền thờ đồ tể Lê Đức Thọ nằm bên cạnh đền thờ Thần Hoạn.
    Bác vẽ cho sinh động nhé,em trả cát sê cao, nhớ đấy

Phản hồi