60 Phản hồi cho “Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản tại Saigon”

  1. Hồ Vọng Tưởng says:

    Với bài giảng này, LM Nguyễn Văn Toản đã cập nhật hoá phúc âm, đem phúc âm vào đời, và những gì ngài nói trong bài giảng, chính là ý tưởng của Đức Kitô cách nay hai ngàn năm?

    Vì trong kinh thánh có câu “Sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8, 31-42).

    Nguyên câu: “Ðức Giêsu nói với những người Do thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông“.

    Cám ơn LM Nguyễn Văn Toản, mong rằng những Sự Thật mà ngài trích dẫn trong bài giảng cần phải được phổ biến sâu rộng đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân.

Phản hồi