WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:09:am 02/11/08 Đăng ngày “November 2nd, 2008”

Hà Nội biến thành Hà Lội?

Hà Nội biến thành Hà Lội?

Những đường phố đã biến thành sông chỉ sau một trận mưa. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, hoạt động của thành phố tê liệt

06:09:am 02/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »