WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:pm 08/11/08 Đăng ngày “November 8th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 5)

Thư gửi bạn bên nhà (số 5)

Vụ đón tầu tuần dương Trịnh Hòa Ngày 18 – 11 tầu tuần dương Trung quốc mang tên Trịnh Hòa sẽ ghé thăm cảng Đà nẵng cho đến ngày 22-11. Vẫn cái kiểu “chăn dắt”, kiểm soát chặt báo chí. Ngang ngược, lộ liễu, và trẻ con ! Bộ thông tin truyền thông và vụ [...]

03:32:pm 08/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »