Home » 07:01:am 03/10/09 Đăng ngày “October 3rd, 2009”

Khi cái ác tự nó đã bộc lộ

Khi cái ác tự nó đã bộc lộ

Khi một chế độ đàn áp tôn giáo, chính họ đã đàn áp lương tri, đạo đức con người; tự họ đã giết chết chính lương tâm của họ và tự nó đã bộc lộ cái bản chất vô nhân, vô đạo của nó. Nó cũng bộc lộ cái bản chất xã hội ấy không [...]

07:01:am 03/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »