WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:41:am 06/10/09 Đăng ngày “October 6th, 2009”

Kỷ niệm 60 năm: Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại

Kỷ niệm 60 năm: Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại

Đảng Cộng sản và chính quyền Trung quốc vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm đảng CS Trung quốc nắm trọn quyền ở Trung Quốc. Một cuộc duyệt binh lớn đã diễn ra trước quảng trường Thiên An Môn suốt 66 phút, với 5.000 quân tập luyện công phu suốt 2 năm, [...]

10:41:am 06/10/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [1]

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [1]

Vài nét về sự  thống trị tư tưởng của  “giai cấp thống trị” trong chế  độ cộng sản Việt Nam! Tuyên ngôn đảng cộng sản đã viết” Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị”. Để “tư tưởng của giai cấp [...]

06:53:am 06/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »