Home » 07:14:pm 14/10/09 Đăng ngày “October 14th, 2009”

Bài 6: Chiếc bóng của cuộc tàn sát Thiên An Môn

Bài 6: Chiếc bóng của cuộc tàn sát Thiên An Môn

Bài học chính mà Ðặng rút ra từ “cuộc rối loạn” hoặc “cơn bão” năm 1989 là nhu cầu tái xác nhận cái gọi là Bốn Nguyên lý Chủ đạo: Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Mao-ít Mác-xít Lê-ni-nít.

07:14:pm 14/10/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »