WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:41:am 24/10/09 Đăng ngày “October 24th, 2009”

Bài 10: Ý thức mới về các quyền tại Trung Quốc

Bài 10: Ý thức mới về các quyền tại Trung Quốc

Dưới một hệ thống độc tài chuyên chế như TQ, nơi thùng phiếu chưa bao giờ là phương tiện hữu hiệu để truyền đạt các quan tâm của đại chúng tới giới lãnh đạo chính trị, thế nên thay vào đó, phản đối được dùng như một cách chuyển tải.

09:41:am 24/10/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »