Home » 09:41:am 24/10/09 Đăng ngày “October 24th, 2009”

Bài 10: Ý thức mới về các quyền tại Trung Quốc

Bài 10: Ý thức mới về các quyền tại Trung Quốc

Dưới một hệ thống độc tài chuyên chế như TQ, nơi thùng phiếu chưa bao giờ là phương tiện hữu hiệu để truyền đạt các quan tâm của đại chúng tới giới lãnh đạo chính trị, thế nên thay vào đó, phản đối được dùng như một cách chuyển tải.

09:41:am 24/10/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »