WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:18:am 05/04/10 Đăng ngày “April 5th, 2010”

Cuộc chiến không khoan nhượng với Bắc Kinh

Cuộc chiến không khoan nhượng với Bắc Kinh

Nhân sự lãnh đạo đất nước phần nhiều do Bắc Kinh thao túng xếp đặt thì việc đòi chủ quyền quốc gia về biên giới, thềm lục địa, hải phận… sẽ dẫy đầy khó khăn

04:18:am 05/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »