WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:02:pm 29/04/10 Đăng ngày “April 29th, 2010”

Hoàng Sa, Trường Sa thời VNCH

Hoàng Sa, Trường Sa thời VNCH

Lúc ấy ở miền Nam, tôi cứ tưởng rằng Trung Quốc lấy Hoàng Sa để giao lại cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa

01:02:pm 29/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mỹ – Trung và đối trọng sức mạnh quân sự

Mỹ – Trung và đối trọng sức mạnh quân sự

Lo lắng của ngưòi Mỹ nói riêng, quốc tế nói chung về sụ bành trưóng của Trung Quốc phát xuất từ khu vực Biển Đông là hoàn toàn vẫn có cơ sở.

12:00:am 29/04/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thầy trò nước Vệ

Thầy trò nước Vệ

Thầy – Nếu có kẻ nói xấu triều đình ta, các em sẽ phản đối thế nào ? Học trò – Em sẽ bảo, chúng mày cảm thấy không thích thì hãy ra khỏi đất nước này, tìm nơi khác mà sống như chúng mày thích. Thầy. – Nếu ra ngoài chúng vẫn tiếp tục [...]

12:00:am 29/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »