WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đã tìm ra thủ phạm giết cá”

  1. tt says:

    500 triệu đô la Formosa bồi thường, sau khi qua bộ chính trị 10% con 450 triệu, sau khí qua chính phủ còn
    405 triệu, sau khi qua bộ tài nguyên môi trường còn 365 triệu, qua bộ công an 330 triệu, qua bộ thủy sản còn 297 triệu, ….và khi đến tay những người dân chài chắc chưa tới 1 triệu đô la.

Phản hồi