1 Phản hồi cho “Họ thịt nhau”

  1. Tt says:

    Hết xảyy con cào cào! Bây gìơ đồng chí dùng búa, búa đồng bọn, và đồng bọn dùng liêm cắt đồng chí!

Leave a Reply to Tt