WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Thân phận chư hầu của Đinh Thế Huynh”

 1. tt says:

  Không biết Đinh Thế Huynh khi đi Mỹ có mang theo “Văn Hóa Khinh Bỉ” đi theo không hay lại để quên nó ở nhà rồi?

 2. Nguyễn Kim Nên says:

  Kể ra Mỹ cũng chơi đẹp với Huynh và đảng đấy. Trịnh trọng họp báo, ra mắt, phát biểu trước báo chí có mặt cả bộ trưởng ngoại giao John Kerry và Goebels Việt Nam Đinh T Huynh.

  Mỹ đang làm như thế, nghĩa là đang nói với bọn đảng chúng nó là “Cứ theo Mỹ đi, không hẳn là sẽ mất đảng đâu, đừng sợ!”.

  Không biết Huynh và bọn Trung ương đảng có nắm được thời cơ để thoát Tàu, bảo vệ đất nước, phát triễn quốc gia ? (Giống như Tàu đã từng dùng sự đe dọa của ông kẹ Liên Xô để mong được Mỹ giúp phát triễn mọi mặt). Không hy vọng, vì bọn Trọng-Huynh và cái đảng cộng VN thì ngu và hèn hơn Tàu rất nhiều.

 3. Tám Khỏe says:

  Buồn thay, đó không chỉ là thân phận của thằng cha Huynh mà là của toàn thể đảng viên khi chúng muốn giữ cái đảng chết tiệt của chúng.

 4. Tèo anh says:

  Đi với Tàu ,đinh thế huynh là chó liếm chân tập cận bình .Đi với Mỹ ,ở của sau. nhưng là người có văn hóa![Không phải văn hóa khinh bỉ đâu nhé!]Tóm tắt,đi với Tàu khựa,còn đảng ,mất Nước.Đi với Mỹ,mất đảng,nhưng còn Nước.Hãy chọn đi,gia đình văn hóa khinh bỉ Đinh thế Huynh[ anh của bí thư thành quỷ măt heo đinh la thăng]

Leave a Reply to tt