WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đi về đâu?

Đi về đâu? ©Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Đi về đâu?”

 1. Danchimviet làm “trò cười” cho thiên hạ

 2. Lão Ngoan Đồng says:

  Cứ theo di chúc Boác Hồ về với Các Mác
  và Lê Nin nơi suối vàng, chứ còn đi đâu nữa !!!

  Từ hang Bắc Chó chui ra
  Vươn vai một phát, Hồ ta chui vào !

  Lão Ngoan

 3. Người Buôn Mộng says:

  (Từ) Đâu? (Cút) Về đi!

Phản hồi