WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đêm Văn Giang

Đêm Văn Giang là đêm Việt Nam
Trai, gái, trẻ, già, tay không-giữ đất
Bầy cướp cạn đông như quân Nguyên
Lựu đạn, A-ka, béc-giê…mang mặt thật chính quyền
Từ dân chui ra, bây giờ sấp mặt!
Đêm Văn Giang là đêm Việt Nam
Chân chất, hy sinh
Cả tin, nhẹ dạ
Kẻ hót lời ru ngờ đâu thành chó má
Trước đô-la đồng chí hóa côn đồ.
Chúng đâu rồi, thần tượng cái chi mô
Dựng chúng dậy từ dưới mồ hỏi tội:
Đâu Thiên đường, hỡi Mác-Lê mở lối
Độc lập thật hay theo Tàu giả dối
Đâu lợi quyền, hạnh phúc với Công Nông?
Đêm trắng Văn Giang, ngực tứa máu hồng
Dằng dặc đêm đen
Ngày mai trời phải sáng!

Mẹ Tổ quốc hỏi những con trai tráng
Súng trong tay con ngắm vào ai?
Tủi nhục muôn đời là kiếp tay sai
Cho bọn chủ lâu đài ngất ngưởng.
Chủ Ê-cô-pác chính là con Thủ tướng
Quyền với tiền thao túng cả giang sơn
Đêm Văn Giang
Ủi sạch làng thôn
Không ủi được nỗi hờn non nước.

Đêm 25-4-2012

(Tác giả gửi đăng)

Phản hồi